Αδιάφορο παραμένει το «ηλεκτρονικό» δημόσιο για τους Έλληνες χρήστες του διαδικτύου

Ηλεκτρονικό δημόσιο

Το 19% του συνολικού πληθυσμού, που κατά το πρώτο τρίμηνο του 2006 είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο, χρησιμοποιεί τη δυνατότητα διεκπεραίωσης προσωπικών του υποθέσεων με το δημόσιο, μέσω του διαδικτύου.Υψηλό παραμένει το ποσοστό των ατόμων που δεν ενδιαφέρονται να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους με το δημόσιο, ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, παρ’ ότι είναι χρήστες του διαδικτύου.

Τα ποσοστά των ατόμων που διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις υποθέσεις τους, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, ανάλογα με τις κατηγορίες θεμάτων και την ηλικία τους, έχουν ως εξής:

· για φορολογικά θέματα (υποβολή φορολογικής δήλωσης, ΦΠΑ κ.ά.), άτομα ηλικίας 30 – 44 ετών (54%),

· για θέματα που σχετίζονται με την εύρεση εργασίας μέσω ΟΑΕΔ, άτομα ηλικίας 25 – 34 ετών (60%),

· για θέματα που αφορούν στην εύρεση πληροφοριών από δημόσιες βιβλιοθήκες, άτομα ηλικίας 20 – 29 ετών (42%),

· για θέματα που αφορούν στην αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικών (γέννησης, γάμου κ.ά.), άτομα ηλικίας 40 – 49 ετών (48%) και

· για θέματα που σχετίζονται με την εγγραφή σε κάποια βαθμίδα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, άτομα ηλικίας 20 – 29 ετών (60%).

Για όλες ανεξαιρέτως τις προαναφερθείσες εφαρμογές, η πλειοψηφία των χρηστών είναι απόφοιτοι ανώτατων σχολών, εργαζόμενοι και, ειδικότερα, σύμφωνα με τη στατιστική κωδικογράφηση επαγγελμάτων ISCO 88, «πρόσωπα που ακούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα».

Το ποσοστό των ατόμων που ενδιαφέρονται, μελλοντικά, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, ανέρχεται στο 35,30%. Στην πλειοψηφία τους είναι άτομα ηλικίας 20 – 34 ετών, απόφοιτοι λυκείου και μισθωτοί.

Ως κυριότεροι λόγοι για τους οποίους δε γίνεται διεκπεραίωση υποθέσεων με το δημόσιο, ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, καταγράφηκαν :

· Η προτίμηση για διεκπεραίωση των υποθέσεων, προσωπικά, με επί τόπου επίσκεψη στις δημόσιες υπηρεσίες (53,60%).

· Λόγοι ασφάλειας που σχετίζονται με την εμφάνιση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο (32,30%).

· Η έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων, σχετιζόμενη με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας διεκπεραίωσης κάποιας υπόθεσης (15,2%).

Με εξαίρεση ορισμένες υπηρεσίες / εφαρμογές, κυριότερες από τις οποίες είναι η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η εύρεση πληροφοριών από δημόσιες βιβλιοθήκες, η εύρεση εργασίας μέσω ΟΑΕΔ και η αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικών, οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου στην Ελλάδα βρίσκονται στα αρχικά βήματα εφαρμογής τους.

Έτσι, η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης (εφαρμογή taxisnet), η οποία καταγράφεται ως η πλέον χρησιμοποιούμενη εφαρμογή, πραγματοποιείται εξολοκλήρου ηλεκτρονικά (στάδιο 4) χωρίς να απαιτείται επικοινωνία «δια ζώσης» του πολίτη με την αρμόδια υπηρεσία. Αντίθετα, εφαρμογές όπως η αίτηση για παραλαβή πιστοποιητικών ή η έκδοση διαβατηρίου περιορίζονται στα στάδια 1, 2 και 3 (λήψη πληροφοριών σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δυνατότητα λήψης των απαιτούμενων αιτήσεων, δυνατότητα συμπλήρωσης και αποστολής ηλεκτρονικά των αιτήσεων που απαιτούνται για την έκδοση των πιστοποιητικών). Για την παραλαβή των εν λόγω πιστοποιητικών ή του διαβατηρίου, προφανώς, απαιτείται η επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία.

Διευκρινίζεται ότι στην έρευνα θετική απάντηση καταχωρήθηκε για τη χρήση, άρα και ύπαρξη, της υπηρεσίας / εφαρμογής, ανεξάρτητα από το στάδιο υλοποίησής της.

Για όλες, ανεξαιρέτως, τις αναφερόμενες υπηρεσίες / εφαρμογές η πρόθεση χρήσης είναι σε υψηλά ποσοστά. Η πλειοψηφία των ατόμων που ενδιαφέρονται, μελλοντικά, να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά κάποιες προσωπικές υποθέσεις τους ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30 – 34 ετών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που αφορούν στην εξεύρεση εργασίας, στην εγγραφή σε βαθμίδα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και στη δήλωση αλλαγής διεύθυνσης, για τις οποίες η ηλικία των ενδιαφερομένων κυμαίνεται, κυρίως, στην ηλικιακή ομάδα 25 – 29 ετών.

kathimerini.gr

Advertisements


Αρέσει σε %d bloggers: